Jak dokonywać wpisów do BDO?

bazy danych

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to system informatyczny, który służy do gromadzenia informacji o produktach i opakowaniach wprowadzanych na rynek oraz o odpadach powstających z tych produktów i opakowań. BDO jest obowiązkowa dla wszystkich podmiotów, które zajmują się produkcją, wprowadzaniem do obrotu, zbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem produktów i opakowań lub odpadów z nich powstających.

Na czym polega BDO?

Baza Danych o Odpadach (BDO) to narzędzie obsługujące gospodarkę odpadami na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszać swoje działania w zakresie wywozu odpadów poprzez wpisy do BDO. Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak rodzaj odpadów, ilości, metody przetwarzania czy dane odbiorców odpadów. Wszystko to jest niezbędne dla właściwego monitorowania procesów gospodarki odpadami oraz dla zapewnienia przestrzegania norm środowiskowych.

W celu dokonania wpisu do BDO, przedsiębiorca musi zarejestrować się w systemie, a następnie zalogować się na swoje konto za pomocą identyfikatora i hasła. Po zalogowaniu się do systemu, użytkownik może dodać nowe zgłoszenie poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. W przypadku firm oferujących wywóz odpadów budowlanych w Tarnowie oraz innych lokalizacjach, kluczowe jest zadbanie o prawidłowe wypełnienie formularzy na podstawie rzeczywistych danych dotyczących gromadzenia i wywozu odpadów.

Wypełniane formularzy BDO

Wypełnianie formularzy w BDO wymaga podania kodu odpadu, który jest sześciocyfrowym numerem identyfikującym rodzaj odpadu. Kod odpadu jest ustalany na podstawie katalogu odpadów, który jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Kod odpadu składa się z dwóch części: kodu grupy i kodu rodzaju odpadu. Kod grupy składa się z dwóch cyfr i oznacza główną kategorię odpadów, np. 01 oznacza odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Kod rodzaju odpadu składa się z czterech cyfr i oznacza konkretny typ odpadów w ramach danej grupy, np. 01 01 01 oznacza odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80). Kod odpadu może być poprzedzony znakiem gwiazdki (*), co oznacza, że odpad jest niebezpieczny.