Czym jest karta przekazania odpadów?

zero wasteKPO, czyli karta przekazania odpadów, to podstawowy dokument dotyczący rejestru odpadów. Jego głównym celem jest udokumentowanie i potwierdzenie legalnego przekazania odpadów podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i wywozu. Sporządzenie KPO należy do obowiązków właściciela odpadów. Jest ono regulowane przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która od stycznia 2020 r. obowiązuje w zmodyfikowanej formie. Właściciel jest również zobowiązany do przekazania odpadów podmiotowi posiadającemu zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie utylizacji i/lub recyklingu.

 

ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE W STYCZNIU 2020

W wyniku nowelizacji prawa powstała m.in. BDO, czyli komputerowa Baza Danych o Odpadach. Jej utworzenie nałożyło na właścicieli firm obowiązek prowadzenia rejestru odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. Wymaga to założenia konta w systemie kontrolowanym przez Ministerstwo Środowiska. W ten sposób wywóz odpadów oraz zajmujące się nim firmy będą monitorowane z większą dokładnością niż dotychczas, co z kolei doprowadzi do zmniejszenia nielegalnych praktyk dotyczących wywozu śmieci.

Oprócz tego sama karta przekazania odpadów będzie musiała zawierać więcej informacji. Obok tych, których umieszczenie było dotąd wymagane, obowiązkowo należy umieścić w karcie także datę i okres transportowania odpadów, a także numery rejestracyjne pojazdu transportującego. Ponadto w karcie przekazania odpadów komunalnych należy uwzględnić datę i godzinę zebrania i przekazania odpadów uprawnionemu podmiotowi.

 

Nie będzie też już możliwości tworzenia zbiorczej karty przekazania odpadów, dotąd sporządzanej w przypadku przekazywania odpadów określonego typu w przeciągu danego miesiąca temu samemu podmiotowi. Od stycznia 2020 r. obowiązkowo należy utworzyć osobną KPO w przypadku każdego kolejnego przekazu odpadów – trzeba też zadbać o jej sporządzenie, jeszcze zanim zostanie on rozpoczęty. Ponadto KPO musi zostać okazana przez kierowcę zajmującego się transportem odpadów na żądanie uprawnionych organów.